Search form

Luk ma Peba 23:44

Yesu ma Uj Wul B'agbagɨnd

(Mat 27:45-56; Mak 15:33-41; Yoan 19:28-30)

44Ɨ re ket amaya lomtɨk yokatonj, sɨbɨbɨt kupka gowukoi yɨkangɨndonj, ngɨrpu ama re ket tri (3) kɨlok awonj sɨmana gatabɨnd.