Search form

Luk ma Peba 23:45

45Sɨ lomkongga ngaya re kea osmantonj. Ɨ kwa ket ukoi gutomgutom kobɨrgɨm rɨna re yɨnametɨnd ewɨrɨnti yɨbnenenonj yɨnayɨna pɨpmet dɨde yɨna pɨpmet ganggand, ton ɨnyɨnyɨnd b'ɨnyowendonj.