Search form

Luk ma Peba 23:49

49Ɨ komkesa rɨga yepiya re Yesum wumɨr wekenonj dɨde kongga yepiya re Galili ke Tin yɨmta undoka yiyo, ton paja kena owɨnki wekenonj onggɨtyam mɨle yɨr ɨpkam.