Search form

Luk ma Peba 23:50-51

Yesumna Ujgɨm Eungita gatab Yɨt

(Mat 27:57-61; Mak 15:42-47; Yoan 10:38-42)

50-51Ɨ yɨpa rɨga nyɨ da Yosep, ton re Arimataya tungg ke rɨga na Yuda eriya wɨngɨrɨnd. Ton re b'ogɨl rɨga na dɨde negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga na yɨbnonj, ɨ dɨde ton God ma pumb tungg na yɨr yungaenenonj. Ɨ kwa ton re yɨpa Ju rɨga waina Sanedrin memba na yɨbnonj, ajɨ ton maka yɨmjatonj rɨna re Ju rɨga waina Sanedrin membap tɨrɨr yomno Yesund ongandam dɨde makwa b'ingaenonj onggɨtyam towaina omnɨka mɨle wɨngɨrɨnd. 52Ɨ onggɨt rɨgat ket yikonj Pilatom pɨlwa, ɨ ket tin yerkitonj Yesumna ujgɨm okatam.