Search form

Luk ma Peba 23:53

53Seg ton nɨnda rɨga kɨma Yesumna ujgɨm wul b'agbag kumb ke yɨjgendo gou wa, dɨde ket kobɨrgɨm ke ujgɨm ponpon yomnɨko, ngɨrpu ket yoramito gɨmo yɨund eski gopmet wa rɨkɨnd re maka yɨpa ujgɨm oramiti yɨbnonj.