Search form

Luk ma Peba 23:54

54Ɨ ɨtemb bibɨr re b'angonjena bibɨr na awonj Ju rɨga waina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨrɨm, ɨ dɨde ket wɨn re wus wa na auka ikonj onggɨtyam bibɨr otomam.