Search form

Luk ma Peba 23:55

55Ɨ kongga yepiya re Yesu kɨma yɨpand tuwonj Galili eriya ke, ton Tin yɨmta undoka yiyo. Sɨ ton kea yɨr yongo rɨkɨnd re Yesumna ujgɨm yoramito.