Search form

Luk ma Peba 23:56

56Ɨ re kongga ɨtekto, ton ket angonjento ngɨrangngɨrang gasa dɨde gaya ujgɨmɨnd oramkam. Seg ton ket wɨram wekenonj Ju rɨga waina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨrɨnd God ma b'ingawa yɨt rɨrɨrɨnd.