Search form

Luk ma Peba 23:6

Yesu B'ɨsagɨkam Onyitonj King Erodɨm Wɨpɨnd

6Ɨ re Pilato onggɨtyam yɨt utkundonj, ton rɨga arkisinonj da, “Sɨ rɨka Ton Galili ke rɨga e?”