Search form

Luk ma Peba 23:7

7Ɨ re ton wumɨr yokatonj da Ton onggɨtyam eriya kena ikonj rɨnte re Erodɨmna danda wɨrand yɨbɨm. Sɨ ton ket Yesund yɨtmɨkitonj Erodɨm pɨlwa, nokɨp onggɨt wɨnɨnd Erod kea de toda kwa yɨbnonj Yerusalem taunɨnd.