Search form

Luk ma Peba 23:8

8Ɨ re Erod Yesund yɨr yongonj, ton ma sobijog sam na awonj, mop nokɨp ton ma emb jɨ singi aukenenonj Yesund yɨr ongongɨm nokɨp ton kea get ke utkundenonj Ti gatab yɨdɨr yɨt, ɨ dɨde kwa ton singi na yɨr ongongɨm Tina omnɨki kɨd kesa kɨma danda wɨko rɨnte ra Ton omnɨk ti wɨpɨnd.