Search form

Luk ma Peba 24

Yesumna Utnyita gatab Yɨt

(Mat 28:1-10; Mak 16:1-8; Yoan 20:1-10)

1Ɨ re Ju rɨga waina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨr kak ke naskajog bibɨr awonj, sɨtawarjog konggap eito

ngɨrangngɨrang gasa Yesumna gopmet wa rɨna re ton angonjento Yesumna ujgɨmɨnd oramkam. 2Ajɨ ton kea yɨr yongo onggɨtyam ukoijog gɨmo rɨna re ururkiti yɨbnonj onggɨtyam gɨmo yɨund oski gopmet mora ke. 3Ɨ re ton gɨmo yɨund oski gopmet wɨngɨr wa b'ɨgarkɨto, ton makwa Yonggyam Yesumna ujgɨm yodaro. 4Sɨ ton re onggɨt gatabɨm nonysɨpsɨp na wekenonj, odedend ket nɨmog rɨga onyitonda towa wusɨnd yepiya re ɨnyomarena kɨma kobɨrgɨm b'ikoki awaminonda. 5Sɨ re kongga mogapɨp as ɨroukɨto gou wa, onggɨt rɨgap ten amninonda da, “Nangga pae wɨn yilo ai Rɨgand oraka yiyenya gopmetɨnd uj rɨga wa wɨngɨrɨnd. 6Ton awɨr e dɨkɨnd, ajɨ ke utnyis. Wɨn nonyɨk b'amjinam rɨja na re Ton wen wumɨr amninonj, re Ton wɨn kɨma yɨbnenenonj Galili eriyand. 7Ton odede yindonj da, ‘Rɨgap b'ogla Rɨgamna B'ɨga negɨr mɨle rɨgaina yɨm kumb wa oramisi dem, dɨde ket onggɨt negɨr mɨle rɨgap Tin wul b'agbagɨnd ɨdrɨki dem, ɨ ɨngkaemb ket nowam bibɨrɨnd Ton ket tutnyis dem.’” 8Sɨ konggap omandemb ket nonyɨk amdɨto Yesumna opureni yɨtkak. 9Ɨ re ket ton ɨtekto gopmet ke, ton kea onggɨtyam komkesa mɨle usenenauto ileben (11) ɨtmɨkitijog rɨga wa pɨlwa dɨde komkesa rɨga wa pɨlwa yepiya re wekenonj ton kɨma. 10Sɨ opimemb jɨ kongga, Magdala tunggam Mariya ɨ Yoanna ɨ Yakobom mog Mariya ɨ dɨde nɨnda kongga yepiya re wekenonj ton kɨma. Sɨ tonpiyamb usenenauto onggɨtyam yɨt ɨtmɨkitijog rɨga wa pɨlwa. 11Ajɨ onggɨtyam towaina opureni yɨtkak re ɨja na wɨp aukɨto ɨtmɨkitijog rɨga wa wɨpɨnd da nony kesa rɨgaina opureni yɨtkak im, sɨ onggɨt penaemb ton maka ten gar ke akatto. 12Ajɨ Petro utnyitonj dɨde ket b'ɨkonj de gopmet wa. Seg ton ket uwontonj, ɨ ket kobɨrgɨm nena na yɨr anginonj, ngɨrpu re ket ton gopmet ke ewaikitonj, ton nony sɨndamara kɨma na yikonj onggɨtyam auki gasa gatab.

Yesu Pɨtapɨta Awonj Emmao Nyawɨnd

(Mak 16:12-13)

13Ɨ Yesu ma b'auyaena rɨga wɨngɨrɨnd nɨmog rɨgap menon yokatonda Yerusalem taun ke de yɨpa tungg wa nyɨ da Emmao ama rɨka ileben (11) kilomita pɨn na yɨbnonj Yerusalem taun ke. 14Ɨ ton ket towa wɨngɨrɨnd yɨt b'usenena ekonda onggɨtyam komkesa mɨle gatab rɨna re aukɨto. 15Ɨ re ton towa wɨngɨrɨnd yɨt b'usenena ekonda dɨde yɨt ɨglenena eyinonda, Yesu ket towa wus wa awonj, dɨde ket ton kɨma yɨpand yikonj. 16Ajɨ Godɨt towaina yɨrkɨp utwangkinonj. Sɨ onggɨt penaemb ton maka Yesund yongwatonda. 17Ɨ Yesu ket ten arkitonj da, “Nanggamog yɨtkak im wɨn ɨglenena eyinya nyawɨnd?” Ɨ ton osiyamb ket onyitonda gar bebɨg kɨma. 18Ɨ towa wɨngɨrɨnd yɨpa rɨga nyɨ da Kleopa Tin yɨsmonggawonj da, “Ma Manɨta Menta obayam wumɨr kesa mɨbnyɨmɨt Yerusalem taunɨnd onggɨt gatab rɨna re onggɨt taunɨnd mɨle aukonj onggɨtyam diyamdiyam wɨnɨnd?” 19Sɨ Yesu ten arkitonj da, “Nangga gasa na aukonj?” Ɨ todaka ket Tin mɨra yomnonda da, “Najaret tunggam Yesum gatab gasa na. Ton re bageyam na yɨbnonj, sɨ Ton wɨko amnɨkeninonj dɨde yɨtkak apureneninonj re danda kɨma na Godɨm wɨpɨnd dɨde komkesa rɨga wa wɨpɨnd. 20Ajɨ meraina yɨna mopyam sɨ rɨga dɨde meraina membapiya Tin uj ma b'ɨsagɨkam yoramito, sɨ ket Tin wul b'agbagɨnd yɨdrɨko. 21Sɨn nony b'ɨjawa yoramitonda Ti pɨlɨnd da Ton ɨta mera Israel kantri ɨtrɨngenj meraina geja rɨga wa pɨlke. Ɨ kwa tumɨnd indondɨm da yu kemb nowam bibɨr e ainy onggɨtyam mɨle auki seg ke. 22Ɨ b'usaya kwa tumɨnd indondɨm da sowa wɨngɨrɨnd nɨnda konggap sɨn kɨd kesa nomnanj. Ton sɨtawarjog na wui de Yesumna gopmet wa, 23ajɨ ton makwa Tina ujgɨm yɨr yongi, ɨ re ton ɨtekanj, ton ket sɨn wumɨr nomnanj da, ‘Sɨn aneru kea liyalliyal yɨr angu yepiya re endenya da Ton ke yilo e ainy.’ 24Ɨ kwa sɨn kɨma wɨmena rɨga wɨngɨrɨnd nɨmog rɨga kea ekya de onggɨt gopmet wa, dɨde ket ɨja na gasa adarkinya rɨja na re konggap b'agenairanj, ajɨ ton maka Yesund yɨr yongya.” 25Ɨ Yesu ket ten amnonj da, “Wɨn nony menamena kutjog rɨga i. Sɨ wɨn ɨl b'angnena kana im bageyam waina komkesa opureni yɨtkak gar ke akateninya. 26Ma onggɨtyam mɨle b'ogɨl im rɨrɨrkɨp taukanj Kerisom pɨlɨnd? Sɨ onggɨt paemb Ton b'ogla onggɨtyam b'ɨdgotnena rakatenin dɨde Tina b'ogɨl ɨnyomarena wa b'egarɨk.” 27Ɨ Yesu ket yɨt b'atomonj Mosemna peba ke ngɨrpu de komkesa bageyam waina peba wa, ɨ ket towa esɨpkenawainonj komkesa Ti gatab ɨrɨki yɨtkak onggɨtyam peba wɨngɨrɨnd.

28Ɨ re ton onggɨt tungg wus wa aukɨto rɨtade re ton ekonda, Yesu ɨja na wɨp awonj da onggɨt tunggɨnd topanjis-a de yɨpa tungg wa. 29Ajɨ nɨmog rɨgap danda kɨma Tin yognenonda da, “Omanda sɨn kɨma ɨtende, nokɨp ke momta e sɨ imoka, ɨ lom da ke awɨr e auka yik!” Seg Yesu ket ɨtendonj dɨde b'ɨgaronj yɨpa met wa ton kɨma wɨmenam. 30Ɨ re Yesu omitonj ton kɨma diyamɨm, Ton ket yɨpa sana nganja yokatonj, ɨ ket Godɨnd sɨteket yɨt yomnonj, ɨ ket yipkɨkonj dɨde towa akawonj. 31Sɨ omandemb ket God nɨmog rɨgaina yɨrkɨp apngenjinonj, sɨ ɨngkenaemb ket ton Tin yongwatonda. Ngɨrpu omandemb ket Yesu towa yɨrɨnd b'eomnenonj. 32Seg ton towalenggyam b'arkena ekenonda da, “Ma kea Tina yɨtɨt men ɨsanikesa gar nokateny, re Ton nyawɨnd men yɨt nomneny dɨde peba yɨt mera esɨpkeniny?” 33Ɨ ton odenja ket utnyita nena awonda, dɨde ket ɨtendonda de Yerusalem taun wa. Seg ademb de ton ket b'eomi adarinonda ileben (11) ɨtmɨkitijog rɨga dɨde nɨnda rɨga yepiya re ton kɨma wekenonj. 34Ɨ ileben (11) ɨtmɨkitijog rɨga dɨde nɨnda rɨga yepiya re ton kɨma wekenonj towa usekawo da, “Yonggyam ke ɨmɨnjog utnyis, dɨde kea Ton pɨtapɨta ainy Simonɨm wɨpɨnd.” 35Ngɨrpu todaka nɨmog rɨgap ket usekainonda nanggamog mɨle na re aukonj nyawɨnd dɨde rɨja na re ton Yesund yongwatonda, re Ton sana nganja yipkɨkonj.

Yesumna Utnyiti Jɨ Ouyawam

(Mat 28:16-20; Mak 16:14-18; Yoan 20:19-23; Ɨtai 1:6-8)

36Ɨ re ton onggɨtyam yɨt ɨpnenand wekenonj, odedend ket Yesu towa wɨngɨrɨnd onyitonj dɨde ket ten simesime amninonj da, “Ngɨmbla wɨn kɨma.” 37Ajɨ ton re wɨnga kesa na dɨde moga na aukɨto, ɨ ton ɨja na nony aukɨto da, “Sɨn wɨngawɨnga e yɨr yongu.” 38Sɨ Yesu ten amninonj da, “Nangga paim wɨn moga aindam, ɨ nangga paim wɨn waina garɨnd nonysɨpsɨp aukindam? 39Ɨtenemb jɨ Kon Rɨga. Wɨn yɨr anginam Koina yɨm dɨde pɨs. Wɨn Ken nesopaya dɨde yɨr nonga! Wɨngawɨngam ma opima ti mɨ dɨde kak, ajɨ Kor opima mɨ dɨde kak odede rɨja e re wɨn Ken yɨr nongya.” 40Ɨ re Ton onggɨtyam yɨt apureninonj, Ton ket towa auyainonj ɨdrɨki yɨra Tina yɨmɨnd dɨde pɨsɨnd. 41Ɨ re ton ukoi samɨnd wekenonj, ton makwa Tin gar ke yokato, ajɨ ton kɨd kesa na aento. Odedend ket Yesu ten egekisinonj da, “Ɨta wa nangga e owowɨm dɨkɨnd yɨbɨm?” 42Sɨ ton ket kabum ogni kɨb Ti yokawo. 43Ngɨrpu Yesu ket yokatonj dɨde ket towa wɨpɨnd yongonj.

44Ɨ Yesu ket ten amninonj da, “Ɨnaemb jɨ Kon yɨt apureninond wanɨm, re Kon nɨbnenenond wɨn kɨma da komkesa yɨtkak b'ogla rɨrɨrkɨp taukanj rɨnsim re ɨrɨki wekeny Kor gatab Mosemna gog peband ɨ bageyam waina peband ɨ dɨde Ger peband.” 45Ɨ onggɨt wɨnɨnd ket Yesu towaina gar epangkinonj onggɨt yɨna peba yɨtkak isɨpmaram. 46Ɨ Yesu ket ten amninonj da, “Ɨja emb jɨ yɨna peband ɨrɨki wekeny odede da Keriso ɨta b'ɨdgotnena okas dem dɨde uj ke tutnyis dem Tina uj kak ke nowam bibɨrɨnd. 47Ɨ dɨde rɨgap opima negɨr mɨle ke engenda gatab yɨt pɨtapɨta tamnenanj dem Tina nyɨ kɨma, nokɨm da ɨdenat God towaina negɨr mɨle awɨr tamnainy. Sɨ onggɨtyam pɨtapɨta omnena mɨle b'atom ra dem Yerusalem kae de komkesa b'engabenga yɨtam rɨga wa pɨlwa. 48Sɨ wɨn re onggɨtyam gasa gatab yɨr ungatayam rɨga im. 49Sɨ yɨr de, Kon ɨta Yɨnayɨna Wɨngawɨnga ɨtmɨkisɨn dem wanɨm yena re Kor B'u tɨrɨr yomnonj wanɨm ɨtmɨkitam. Sɨ onggɨt paemb wɨn omanda tekenyɨt onggɨt taunɨnd, ngɨrpu ra Ton Tina danda ke wen tekokiny dem rɨnte ra pumb ke tinɨk dem.”

Yesu ma Menon Pumb Tungg wa

(Mak 16:19-20; Ɨtai 1:9-11)

50Ɨ re ket Yesu Tina b'auyaena rɨga wɨp eyinonj ngɨrpu de Betaniya tungg wus wa, Ton Tina yɨm urowatonj, ngɨrpu Ton ket ten b'ogɨl amninonj. 51Ɨ re Ton ten b'ogɨl amnɨkinonj, odedend ket Ton towa pɨlke yiwatonj, ɨ God ket Tin yiyonj de pumb tungg wa. 52Seg ket Tina b'auyaena rɨgap Tin kumsos yemko, ngɨrpu ton ket ukoijog sam kɨma ɨtekto de Yerusalem taun wa. 53Ɨ ton ket ita wɨnɨnd yɨnametɨnd wekenenonj dɨde Godɨnd yesoureneno.