Search form

Luk ma Peba 24:1

Yesumna Utnyita gatab Yɨt

(Mat 28:1-10; Mak 16:1-8; Yoan 20:1-10)

1Ɨ re Ju rɨga waina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨr kak ke naskajog bibɨr awonj, sɨtawarjog konggap eito

ngɨrangngɨrang gasa Yesumna gopmet wa rɨna re ton angonjento Yesumna ujgɨmɨnd oramkam.