Search form

Luk ma Peba 24:10

10Sɨ opimemb jɨ kongga, Magdala tunggam Mariya ɨ Yoanna ɨ Yakobom mog Mariya ɨ dɨde nɨnda kongga yepiya re wekenonj ton kɨma. Sɨ tonpiyamb usenenauto onggɨtyam yɨt ɨtmɨkitijog rɨga wa pɨlwa.