Search form

Luk ma Peba 24:11

11Ajɨ onggɨtyam towaina opureni yɨtkak re ɨja na wɨp aukɨto ɨtmɨkitijog rɨga wa wɨpɨnd da nony kesa rɨgaina opureni yɨtkak im, sɨ onggɨt penaemb ton maka ten gar ke akatto.