Search form

Luk ma Peba 24:12

12Ajɨ Petro utnyitonj dɨde ket b'ɨkonj de gopmet wa. Seg ton ket uwontonj, ɨ ket kobɨrgɨm nena na yɨr anginonj, ngɨrpu re ket ton gopmet ke ewaikitonj, ton nony sɨndamara kɨma na yikonj onggɨtyam auki gasa gatab.