Search form

Luk ma Peba 24:13

Yesu Pɨtapɨta Awonj Emmao Nyawɨnd

(Mak 16:12-13)

13Ɨ Yesu ma b'auyaena rɨga wɨngɨrɨnd nɨmog rɨgap menon yokatonda Yerusalem taun ke de yɨpa tungg wa nyɨ da Emmao ama rɨka ileben (11) kilomita pɨn na yɨbnonj Yerusalem taun ke.