Search form

Luk ma Peba 24:17

17Ɨ Yesu ket ten arkitonj da, “Nanggamog yɨtkak im wɨn ɨglenena eyinya nyawɨnd?” Ɨ ton osiyamb ket onyitonda gar bebɨg kɨma.