Search form

Luk ma Peba 24:18

18Ɨ towa wɨngɨrɨnd yɨpa rɨga nyɨ da Kleopa Tin yɨsmonggawonj da, “Ma Manɨta Menta obayam wumɨr kesa mɨbnyɨmɨt Yerusalem taunɨnd onggɨt gatab rɨna re onggɨt taunɨnd mɨle aukonj onggɨtyam diyamdiyam wɨnɨnd?”