Search form

Luk ma Peba 24:19

19Sɨ Yesu ten arkitonj da, “Nangga gasa na aukonj?” Ɨ todaka ket Tin mɨra yomnonda da, “Najaret tunggam Yesum gatab gasa na. Ton re bageyam na yɨbnonj, sɨ Ton wɨko amnɨkeninonj dɨde yɨtkak apureneninonj re danda kɨma na Godɨm wɨpɨnd dɨde komkesa rɨga wa wɨpɨnd.