Search form

Luk ma Peba 24:2

2Ajɨ ton kea yɨr yongo onggɨtyam ukoijog gɨmo rɨna re ururkiti yɨbnonj onggɨtyam gɨmo yɨund oski gopmet mora ke.