Search form

Luk ma Peba 24:20

20Ajɨ meraina yɨna mopyam sɨ rɨga dɨde meraina membapiya Tin uj ma b'ɨsagɨkam yoramito, sɨ ket Tin wul b'agbagɨnd yɨdrɨko.