Search form

Luk ma Peba 24:21

21Sɨn nony b'ɨjawa yoramitonda Ti pɨlɨnd da Ton ɨta mera Israel kantri ɨtrɨngenj meraina geja rɨga wa pɨlke. Ɨ kwa tumɨnd indondɨm da yu kemb nowam bibɨr e ainy onggɨtyam mɨle auki seg ke.