Search form

Luk ma Peba 24:22

22Ɨ b'usaya kwa tumɨnd indondɨm da sowa wɨngɨrɨnd nɨnda konggap sɨn kɨd kesa nomnanj. Ton sɨtawarjog na wui de Yesumna gopmet wa,