Search form

Luk ma Peba 24:24

24Ɨ kwa sɨn kɨma wɨmena rɨga wɨngɨrɨnd nɨmog rɨga kea ekya de onggɨt gopmet wa, dɨde ket ɨja na gasa adarkinya rɨja na re konggap b'agenairanj, ajɨ ton maka Yesund yɨr yongya.”