Search form

Luk ma Peba 24:25

25Ɨ Yesu ket ten amnonj da, “Wɨn nony menamena kutjog rɨga i. Sɨ wɨn ɨl b'angnena kana im bageyam waina komkesa opureni yɨtkak gar ke akateninya.