Search form

Luk ma Peba 24:26

26Ma onggɨtyam mɨle b'ogɨl im rɨrɨrkɨp taukanj Kerisom pɨlɨnd? Sɨ onggɨt paemb Ton b'ogla onggɨtyam b'ɨdgotnena rakatenin dɨde Tina b'ogɨl ɨnyomarena wa b'egarɨk.”