Search form

Luk ma Peba 24:27

27Ɨ Yesu ket yɨt b'atomonj Mosemna peba ke ngɨrpu de komkesa bageyam waina peba wa, ɨ ket towa esɨpkenawainonj komkesa Ti gatab ɨrɨki yɨtkak onggɨtyam peba wɨngɨrɨnd.