Search form

Luk ma Peba 24:29

29Ajɨ nɨmog rɨgap danda kɨma Tin yognenonda da, “Omanda sɨn kɨma ɨtende, nokɨp ke momta e sɨ imoka, ɨ lom da ke awɨr e auka yik!” Seg Yesu ket ɨtendonj dɨde b'ɨgaronj yɨpa met wa ton kɨma wɨmenam.