Search form

Luk ma Peba 24:31

31Sɨ omandemb ket God nɨmog rɨgaina yɨrkɨp apngenjinonj, sɨ ɨngkenaemb ket ton Tin yongwatonda. Ngɨrpu omandemb ket Yesu towa yɨrɨnd b'eomnenonj.