Search form

Luk ma Peba 24:33

33Ɨ ton odenja ket utnyita nena awonda, dɨde ket ɨtendonda de Yerusalem taun wa. Seg ademb de ton ket b'eomi adarinonda ileben (11) ɨtmɨkitijog rɨga dɨde nɨnda rɨga yepiya re ton kɨma wekenonj.