Search form

Luk ma Peba 24:34

34Ɨ ileben (11) ɨtmɨkitijog rɨga dɨde nɨnda rɨga yepiya re ton kɨma wekenonj towa usekawo da, “Yonggyam ke ɨmɨnjog utnyis, dɨde kea Ton pɨtapɨta ainy Simonɨm wɨpɨnd.”