Search form

Luk ma Peba 24:36

Yesumna Utnyiti Jɨ Ouyawam

(Mat 28:16-20; Mak 16:14-18; Yoan 20:19-23; Ɨtai 1:6-8)

36Ɨ re ton onggɨtyam yɨt ɨpnenand wekenonj, odedend ket Yesu towa wɨngɨrɨnd onyitonj dɨde ket ten simesime amninonj da, “Ngɨmbla wɨn kɨma.”