Search form

Luk ma Peba 24:39

39Ɨtenemb jɨ Kon Rɨga. Wɨn yɨr anginam Koina yɨm dɨde pɨs. Wɨn Ken nesopaya dɨde yɨr nonga! Wɨngawɨngam ma opima ti mɨ dɨde kak, ajɨ Kor opima mɨ dɨde kak odede rɨja e re wɨn Ken yɨr nongya.”