Search form

Luk ma Peba 24:41

41Ɨ re ton ukoi samɨnd wekenonj, ton makwa Tin gar ke yokato, ajɨ ton kɨd kesa na aento. Odedend ket Yesu ten egekisinonj da, “Ɨta wa nangga e owowɨm dɨkɨnd yɨbɨm?”