Search form

Luk ma Peba 24:44

44Ɨ Yesu ket ten amninonj da, “Ɨnaemb jɨ Kon yɨt apureninond wanɨm, re Kon nɨbnenenond wɨn kɨma da komkesa yɨtkak b'ogla rɨrɨrkɨp taukanj rɨnsim re ɨrɨki wekeny Kor gatab Mosemna gog peband ɨ bageyam waina peband ɨ dɨde Ger peband.”