Search form

Luk ma Peba 24:46

46Ɨ Yesu ket ten amninonj da, “Ɨja emb jɨ yɨna peband ɨrɨki wekeny odede da Keriso ɨta b'ɨdgotnena okas dem dɨde uj ke tutnyis dem Tina uj kak ke nowam bibɨrɨnd.