Search form

Luk ma Peba 24:49

49Sɨ yɨr de, Kon ɨta Yɨnayɨna Wɨngawɨnga ɨtmɨkisɨn dem wanɨm yena re Kor B'u tɨrɨr yomnonj wanɨm ɨtmɨkitam. Sɨ onggɨt paemb wɨn omanda tekenyɨt onggɨt taunɨnd, ngɨrpu ra Ton Tina danda ke wen tekokiny dem rɨnte ra pumb ke tinɨk dem.”