Search form

Luk ma Peba 24:5

5Sɨ re kongga mogapɨp as ɨroukɨto gou wa, onggɨt rɨgap ten amninonda da, “Nangga pae wɨn yilo ai Rɨgand oraka yiyenya gopmetɨnd uj rɨga wa wɨngɨrɨnd.