Search form

Luk ma Peba 3

Baptiso Yoan Pɨtapɨta Amninonj Engendam Yɨtkak

(Mat 3:1-12; Mak 1:1-8; Yoan 1:19-28)

1-2Ɨ Godɨmna bage yɨt ikonj Jakariyamna b'ɨga Yoanɨm pɨlwa wul kesa tunggɨnd onggɨt wɨn nat re piptinɨm (15) kemag rau Tiberiyom yet re Roma mopyam king Kaisamna pɨpmetɨnd yɨbnonj, ɨ kwa re Pontiyo Pilato Roma gabmani mopyam yebɨm Yuda eriya wɨngɨrɨnd, ɨ kwa re Erod king pɨpmetɨnd yebɨm Galili eriya wɨngɨrɨnd, ɨ kwa re Erodɨmna yɨpa mog ke nany Pilip king pɨpmetɨnd yebɨm Ituraya eriya dɨde Trokoniti eriya wɨngɨrɨnd, ɨ kwa re Lisaniyo king pɨpmetɨnd yebɨm Abilene eriya wɨngɨrɨnd, ɨ kwa re Ana dɨde Kayapa yɨna mopyam sɨ rɨga pɨpmetɨnd rebna. 3Ɨ Yoan ket yikenonj komkesa Yordan kɨlɨm wuswus tungg nata, ɨ ton pɨtapɨta omnena yiyenonj re engenda baptiso na negɨr mɨle ewaikitam gar ke. 4Ɨja naemb jɨ ton onggɨtyam yɨtkak rɨrɨrkɨp omnam pɨtapɨta yomnenonj rɨnsim re bageyam Isayamna peband ɨrɨki wekeny odede da,

“Ɨta ukoi ara b'emoka pɨta tainy dem wul kesa tunggɨnd da,

wɨn Yonggyamɨm nya ɨspɨkaindam,

ɨ Tina menonpu nya dɨmdɨm omnɨkaindam.

5Sɨ komkesa kipkip pɨpmet b'ogla imanggurki waken,

ɨ komkesa dor dɨde sukak pɨpmet ɨrɨnjɨp kesa iporki waken.

Ɨ kaokao nya dɨmdɨm auki waken,

dɨde komkesa negɨr b'uwombenapu gasa ewaikuri waken nya ke.

6Ɨ ɨta ket komkesa rɨgap yɨr ongi dem Godɨmna yɨrkokar okawa mɨle.”

7Ɨ Yoan rɨga bobo yɨt amninonj yepiya re wuwenonj ti pɨlwa baptiso okatam da, “Wɨn, negɨr guda kɨma gɨrem waina b'ɨgawar! Yet wen wumɨr amninonj da wɨn b'ogla b'ɨtkenindam Godɨmna ukoi soro kɨma b'ɨsagɨkam pɨlke rɨnte ra ik dem? 8Sɨ onggɨt paemb ra wɨn singi engenda baptiso okatam, sɨ wɨn b'obogɨl garjog ke ɨmɨnjog engenjinam waina negɨr mɨlem pɨlke de Godɨm pɨlwa, dɨde ket onggɨt engendi mɨle rɨrɨrɨnd kɨp kɨma mɨlend wɨmena tuwenyɨt. Ɨ wɨn goro odede nonyɨk b'atɨmdeninam da, ‘Sɨn re Abraamɨmna b'ɨga im.’ Mop nokɨp kon kea wen amninyɨn da God rɨrɨr e onggɨt gɨmo wa pɨlke Abraamɨmna b'ɨga tawɨnkiny. 9Sɨ yapa re kea wul mop wus nate yɨbɨm ɨgogɨm. Sɨ yonggyam ɨta onggɨt yapa ke komkesa wul ɨgka teyeniny rɨnsim re maka b'ogɨl kɨp ejagɨkanj, dɨde ton ket wul wa teskokiny so omnɨkam.” 10Sɨ rɨga bobop tin yerkito da, “Nangga e ket omnɨku?” 11Sɨ Yoan ten mɨra amninonj da, “Ya mana ra nɨmog kobɨrgɨm ɨbnau, ton b'ogla weweyam yakau tinɨm yet ra kobɨrgɨm kesa ɨbɨm. Ɨ ya mana ra owou ɨbnau, toda ɨja na yɨpa wɨp mɨle yamnɨk.” 12Ɨ teks imdayam rɨga todaka tuwonj Yoanɨm pɨlwa baptiso okatam, ɨ ton ket tin yɨgekito da, “Ouyaena rɨga! Nangga e sɨn omnɨku?” 13Sɨ ton ten amninonj da, “Wɨn b'ogla b'ingawa rɨrɨrɨnd teks imda teyenindam, ajɨ goro kwa onggɨt tumɨnd wewe imda teyeninam!” 14Ɨ nɨnda geja rɨgap todaka tin yɨgekito da, “Nangga e sɨdaka omnɨku?” Sɨ ton ket ten mɨra amninonj da, “Goro wɨn ɨsanikesa waina danda ke rɨgaina wulkɨp imda teyeninam. Ɨ goro rɨga b'ɨsagɨkand oramitena teyeninam b'anygɨnena nya ke. Ajɨ wɨn b'ogla nony sam taukindam waina mɨra wulkɨp gatabɨm.”

15Sɨ komkesa rɨga yepiya re Kerisond yɨr yungaeneno, ton towaina garɨnd Yoanɨm gatab ɨkalnena yiyeno da, “Rɨka ton amaya Kerisote?” 16Sɨ Yoan komkesa rɨga mɨra amninonj da, “Kon nyɨ kaim wen baptiso amnɨkinyɨn, ajɨ ukoijog danda rɨga ɨta ik dem yaina danda e re Ti pumbjog wa e ajɨ koina re goujog wa e. Sɨ kon ma rɨrɨrkɨpjog rɨga en Tina yongɨnkak kai ɨtreka wɨko omnɨkam rɨna ra goujog wɨko rɨgat mɨle omnɨk. Ɨ Ton wen baptiso omnɨka teyeniny ra Yɨnayɨna Wɨngawɨnga kae dɨde wul dɨmɨl kae. 17Ɨ Ton ɨta Ti yɨmɨnd owoukɨp iukapu sabol yowam, sɨ Ton ɨta Tina owou erngokapu pɨpmetɨnd komkesa uwakurki owoukɨp sabol ke ouroka teyeniny dɨde ket pumb wa b'ɨtɨskeniny rɨbɨm uturenam. Nokɨm da ɨdenat Ton b'ogɨlyam owoukɨp tekalneniny mogjɨ kesa kɨp dɨde au wa pɨlke. Ɨ ra Ton onggɨtyam wɨko seg omɨny, Ton ɨta ket b'ogɨlyam owoukɨp taramkiny owoukɨp ongapapu met b'ɨga wa, ajɨ Ton ket mogjɨ kesa kɨp dɨde au so tamnɨkiny osouka kesa wul ke.” 18Sɨ Yoan God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt rɨga wa pɨtapɨta amnenainonj re jogjog b'engabenga b'ugowa yɨt kɨma na. 19Ajɨ Yoan samany yɨt kɨma pɨtapɨta yomnenainonj king Erodɨmna+ negɨr mɨle rɨna re ton amnɨkinonj ti yɨngganɨmna kongga Erodiya kɨma dɨde komkesa tina negɨr mɨle gatab. 20Ɨ re Erod Yoanɨnd sɨbɨbmet wa yoramitonj, sɨ ton ɨngkenaemb kwa tina negɨr mɨle b'usaya yangitonj komkesa tina negɨr mɨle tumɨnd.

Yesu Baptiso Yokatonj

(Mat 3:13-17; Mak 1:9-11)

21Ɨ re komkesa rɨgap baptiso yokateno Yoanɨm pɨlke, Yesu toda kea baptiso yokatonj, dɨde yɨr opmitonj. Ɨ onggɨt wɨnɨnd wub ɨpangendonj, 22dɨde Yɨnayɨna Wɨngawɨnga eouka ikonj Ti pɨlwa ɨja na ɨt re gimai re dɨde. Ɨ ket ara ikonj wub kumb ke da, “Man re Koina B'ɨga et yena re Kon singi miyenyɨn. Ɨ Kon ukoi sam en Mornɨm.”

Yesu ma B'usmureni Nya

(Mat 1:1-17)

23Ɨ Yesu Ti wɨko yotomonj re Ti teti (30) kemag nat. Ɨ rɨgap ɨja na wumɨr yokateneno da,

Ton re Yosepɨmna b'ɨga e, ɨ Yosep re Elimna b'ɨga e, 24ɨ Eli re Matatɨmna b'ɨga e,

ɨ Matat re Lebimna b'ɨga e, ɨ Lebi re Melkimna b'ɨga e, ɨ Melki re Yanaimna b'ɨga e,

ɨ Yanai re Yosepɨmna b'ɨga e, 25ɨ Yosep re Mattatiyamna b'ɨga e, ɨ Mattatiya re Amosɨmna b'ɨga e,

ɨ Amos re Naumɨmna b'ɨga e, ɨ Naum re Eslimna b'ɨga e, ɨ Esli re Nagaimna b'ɨga e,

26ɨ Nagai re Maatɨmna b'ɨga e, ɨ Maat re Mattatiyamna b'ɨga e, ɨ Mattatiya re Semeinɨmna b'ɨga e,

ɨ Semein re Yosekɨmna b'ɨga e, ɨ Yosek re Yodamna b'ɨga e, 27ɨ Yoda re Yoananɨmna b'ɨga e,

ɨ Yoanan re Resamna b'ɨga e, ɨ Resa re Jerubabelɨmna b'ɨga e, ɨ Jerubabel re Salatiyelɨmna b'ɨga e,

ɨ Salatiyel re Nerimna b'ɨga e, 28ɨ Neri re Melkimna b'ɨga e, ɨ Melki re Adimna b'ɨga e,

ɨ Adi re Kosamɨmna b'ɨga e, ɨ Kosam re Elmadamɨmna b'ɨga e, ɨ Elmadam re Erɨmna b'ɨga e,

29ɨ Er re Yosuwamna b'ɨga e, ɨ Yosuwa re Eliyejerɨmna b'ɨga e, ɨ Eliyejer re Yorimɨmna b'ɨga e,

ɨ Yorim re Matatɨmna b'ɨga e, ɨ Matat re Lebimna b'ɨga e, 30ɨ Lebi re Simeonɨmna b'ɨga e,

ɨ Simeon re Yudamna b'ɨga e, ɨ Yuda re Yosepɨmna b'ɨga e, ɨ Yosep re Yonamɨmna b'ɨga e,

ɨ Yonam re Eliyakimɨmna b'ɨga e, 31ɨ Eliyakim re Meleamna b'ɨga e, ɨ Melea re Menamna b'ɨga e,

ɨ Mena re Matatamna b'ɨga e, ɨ Matata re Natanɨmna b'ɨga e, ɨ Natan re Dawidɨmna b'ɨga e,

32ɨ Dawid re Yesaimna b'ɨga e, ɨ Yesai re Obedɨmna b'ɨga e, ɨ Obed re Boasɨmna b'ɨga e,

ɨ Boas re Salmonɨmna b'ɨga e, ɨ Salmon re Naasonɨmna b'ɨga e, 33ɨ Naason re Aminadabɨmna b'ɨga e,

ɨ Aminadab re Adminɨmna b'ɨga e, ɨ Admin re Arnimna b'ɨga e, ɨ Arni re Esromɨmna b'ɨga e,

ɨ Esrom re Peresɨmna b'ɨga e, ɨ Peres re Yudamna b'ɨga e, 34ɨ Yuda re Yakobɨmna b'ɨga e,

ɨ Yakob re Isakɨmna b'ɨga e, ɨ Isak re Abraamɨmna b'ɨga e, ɨ Abraam re Teramna b'ɨga e,

ɨ Tera re Naorɨmna b'ɨga e, 35ɨ Naor re Serukɨmna b'ɨga e, ɨ Seruk re Rɨumna b'ɨga e,

ɨ Rɨu re Pelegɨmna b'ɨga e, ɨ Peleg re Eberɨmna b'ɨga e, ɨ Eber re Selamna b'ɨga e,

36ɨ Sela re Kainanɨmna b'ɨga e, ɨ Kainan re Arpaksadɨmna b'ɨga e, ɨ Arpaksad re Semɨmna b'ɨga e,

ɨ Sem re Nowamna b'ɨga e, ɨ Nowa re Lamekɨmna b'ɨga e, 37ɨ Lamek re Mutuselamna b'ɨga e,

ɨ Mutusela re Enokɨmna b'ɨga e, ɨ Enok re Yaretɨmna b'ɨga e, ɨ Yaret re Maalalelɨmna b'ɨga e,

ɨ Maalalel re Kenanɨmna b'ɨga e, 38ɨ Kenan re Enosɨmna b'ɨga e, ɨ Enos re Setɨmna b'ɨga e,

ɨ Set re Adamɨmna b'ɨga e, ɨ Adam re Godɨmna b'ɨga e.