Search form

Luk ma Peba 3:1-2

Baptiso Yoan Pɨtapɨta Amninonj Engendam Yɨtkak

(Mat 3:1-12; Mak 1:1-8; Yoan 1:19-28)

1-2Ɨ Godɨmna bage yɨt ikonj Jakariyamna b'ɨga Yoanɨm pɨlwa wul kesa tunggɨnd onggɨt wɨn nat re piptinɨm (15) kemag rau Tiberiyom yet re Roma mopyam king Kaisamna pɨpmetɨnd yɨbnonj, ɨ kwa re Pontiyo Pilato Roma gabmani mopyam yebɨm Yuda eriya wɨngɨrɨnd, ɨ kwa re Erod king pɨpmetɨnd yebɨm Galili eriya wɨngɨrɨnd, ɨ kwa re Erodɨmna yɨpa mog ke nany Pilip king pɨpmetɨnd yebɨm Ituraya eriya dɨde Trokoniti eriya wɨngɨrɨnd, ɨ kwa re Lisaniyo king pɨpmetɨnd yebɨm Abilene eriya wɨngɨrɨnd, ɨ kwa re Ana dɨde Kayapa yɨna mopyam sɨ rɨga pɨpmetɨnd rebna. 3Ɨ Yoan ket yikenonj komkesa Yordan kɨlɨm wuswus tungg nata, ɨ ton pɨtapɨta omnena yiyenonj re engenda baptiso na negɨr mɨle ewaikitam gar ke.