Search form

Luk ma Peba 3:11

11Sɨ Yoan ten mɨra amninonj da, “Ya mana ra nɨmog kobɨrgɨm ɨbnau, ton b'ogla weweyam yakau tinɨm yet ra kobɨrgɨm kesa ɨbɨm. Ɨ ya mana ra owou ɨbnau, toda ɨja na yɨpa wɨp mɨle yamnɨk.”