Search form

Luk ma Peba 3:12

12Ɨ teks imdayam rɨga todaka tuwonj Yoanɨm pɨlwa baptiso okatam, ɨ ton ket tin yɨgekito da, “Ouyaena rɨga! Nangga e sɨn omnɨku?”