Search form

Luk ma Peba 3:13

13Sɨ ton ten amninonj da, “Wɨn b'ogla b'ingawa rɨrɨrɨnd teks imda teyenindam, ajɨ goro kwa onggɨt tumɨnd wewe imda teyeninam!”