Search form

Luk ma Peba 3:14

14Ɨ nɨnda geja rɨgap todaka tin yɨgekito da, “Nangga e sɨdaka omnɨku?” Sɨ ton ket ten mɨra amninonj da, “Goro wɨn ɨsanikesa waina danda ke rɨgaina wulkɨp imda teyeninam. Ɨ goro rɨga b'ɨsagɨkand oramitena teyeninam b'anygɨnena nya ke. Ajɨ wɨn b'ogla nony sam taukindam waina mɨra wulkɨp gatabɨm.”