Search form

Luk ma Peba 3:15

15Sɨ komkesa rɨga yepiya re Kerisond yɨr yungaeneno, ton towaina garɨnd Yoanɨm gatab ɨkalnena yiyeno da, “Rɨka ton amaya Kerisote?”