Search form

Luk ma Peba 3:16

16Sɨ Yoan komkesa rɨga mɨra amninonj da, “Kon nyɨ kaim wen baptiso amnɨkinyɨn, ajɨ ukoijog danda rɨga ɨta ik dem yaina danda e re Ti pumbjog wa e ajɨ koina re goujog wa e. Sɨ kon ma rɨrɨrkɨpjog rɨga en Tina yongɨnkak kai ɨtreka wɨko omnɨkam rɨna ra goujog wɨko rɨgat mɨle omnɨk. Ɨ Ton wen baptiso omnɨka teyeniny ra Yɨnayɨna Wɨngawɨnga kae dɨde wul dɨmɨl kae.