Search form

Luk ma Peba 3:22

22dɨde Yɨnayɨna Wɨngawɨnga eouka ikonj Ti pɨlwa ɨja na ɨt re gimai re dɨde. Ɨ ket ara ikonj wub kumb ke da, “Man re Koina B'ɨga et yena re Kon singi miyenyɨn. Ɨ Kon ukoi sam en Mornɨm.”