Search form

Luk ma Peba 3:3

3Ɨ Yoan ket yikenonj komkesa Yordan kɨlɨm wuswus tungg nata, ɨ ton pɨtapɨta omnena yiyenonj re engenda baptiso na negɨr mɨle ewaikitam gar ke.