Search form

Luk ma Peba 3:4

4Ɨja naemb jɨ ton onggɨtyam yɨtkak rɨrɨrkɨp omnam pɨtapɨta yomnenonj rɨnsim re bageyam Isayamna peband ɨrɨki wekeny odede da,

“Ɨta ukoi ara b'emoka pɨta tainy dem wul kesa tunggɨnd da,

wɨn Yonggyamɨm nya ɨspɨkaindam,

ɨ Tina menonpu nya dɨmdɨm omnɨkaindam.